اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) تحت کشت بدون خاک در شرایط آب ‌و ‌هوایی ساری

مطالعه و دانلود فایل مقاله