توصیه فنی مبارزه با آفت مگس سفید گلخانه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ارائه توصیه فنی مبارزه با آفت مگس سفید گلخانه از طریق کارگزاری‌های توزیع نهاده‌های کشاورزی استان به  بهره برداران بخصوص باغداران در استان گیلان خبر داد.

صالح محمدی با بیان اینکه مگس سفید گلخانهTrialeurodesvaporariorumHom. Aleyrodidae ““از آفـات مهـم محصـولات کشـاورزى بـوده کـه بـر روى محصـولات گلخانـه‌اى در مناطـق سردسـیر و در نواحــى گرمســیر در طبیعــت نیــز فعالیــت مــى‌کننــد، از آفــات بســیار مهــم گلخانــه‌هــا اســت. بـه تعدادزیـادى از گیاهـان از جملـه ریحـان، نخـود فرنگـى، کاهـو، سـیب زمینـى، گوجـه فرنگـى و توتــون حملــه و بــه آنهــا خســارت وارد مى‌کنــد.

مناطق انتشار: ایـن حشـره گونـه‌اى تقریبـا همـه جایـى بـوده و در تمامـى نواحـى گرمسـیر در طبیعـت و در مناطـق سردسـیر در گلخانـه هـا فعالیـت میکنـد.

خســارت : ایــن آفــت بــا تغذیــه از شــیره گیاهــی میزبــان ســبب ضعیــف شــدن بوتــه‌هــا شــده و بــا ترشـح عسـلک نیـز باعـث جلـب گـرد و خـاک مـی شـود و هـم چنیـن در روى عسـلک ترشـح شـده قارچهـاى سـاپروفیت رشـد کـرده و گیاهـان بـه رنـگ قهـوه اى روشـن در مـى‌آینـد. ایـن آفـت ناقـل بیـش از ۱۹ عـدد عامـل بیمـاری زا گیاهـی اسـت . تغذیـه پـوره هـا بسـیار شـدیدتر از حشـره کامـل مـى باشـد . محصـول دهـى کاهـش مـى یابـد و حتـى در صـورت محصـول دهـى نیـز کیفیـت میـوه‌هـا نـامرغـوب مـى‌گـردد. در صـورت عـدم کنتـرل ایـن حشـره امـکان دارد گیاهـان کامـلا خشـک شـوند.

مدیریت تلفیقى آفت :

الف )کنترل زراعى

۱- کاشت نهال یا نشاء بدون آلودگى

 -۲از بین بردن علف‌هاى هرز داخل گلخانه

 – ۳بازرسى دقیق گلخانه و ضدعفونى آن پس از برداشت محصول و قبل از کاشت مجدد

ب ) کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایى :قـارچهـا بـه عنـوان مؤثرتریـن گـروه عوامـل بیمارگـر کنتـرل کننـده سـفیدبالک‌هـا مـى‌باشـند. در بیـن قـارچ‌هـا گونـه‌هـاى”Beauveriabassianaو“Lecanicilliummuscariumبیشـتر مـورد اسـتفاده قـرار مــى‌گیرنــد. از مهمتریــن پارازیتوئیدهــاى ایــن آفــت مــى‌تــوان بــه زنبورهــاى خانــوادهAphelinidaeاشــاره کــرد کــه بیشــترین اسـتفاده عملـى را در کنتـرل بیولوژیـک بـه خـود اختصـاص مـى‌دهنـد. از راه‌هـاى کنتـرل در شـرایط گلخانـه رهاسـازى هفتگـى بـه محـض مشـاهده اولیـن سـفیدبالک‌هـا مـى‌باشـد. در ایـران بـرای مبـارزه بــا آفــت ســفید بالــک از کنــه شــکارگر، زنبــورانکارسیا و قــارچ مایکوتالا اسـتفاده مـى‌شـود.

اسـتفاده از تلـه‌هـای چسـبناک زرد رنـگ: ایـن تلـه‌هـا را بـه تعـداد مناسـب ( هـر بیسـت متـر مربـع یـک عـدد ) در ارتفـاع شـاخ و بـرگ گیـاه نصـب کنیـد. تـکان دادن گیاهـان سـبب پـرواز مگسـهای سـفید و بـه دام افتـادن بیشـتر آنهـا میشـود.این صفحـات را مرتبـا تمیـز یـا تعویـض کنیـد تـا قـدرت چسبندگی آنها کم نشود.

ج) کنتـرل شـیمیایى : در گلخانـه‌هایـى کـه انبوهـى جمعیـت زیـاد باشـد بـراى حفـظ محصـول بـه ناچـار بایسـتى اقـدام بـه کنتـرل شـیمیایى نمـود. چـون گلخانـه‌هـا محلهـاى سرپوشـیده و محفوظـى هســتند، لــذا ســم پاشــى در آنهــا بایســتى توســط کارشناســان مربوطــه بــا انتخــاب حشــره‌کش‌ــهاى مناسـب انجـام پذیـرد. بـا توجـه بـه سـم پاشـیهاى بـى رویـه در کشـور و مناطـق جنوبـى اسـتان علیــه آفــت متاســفانه در حــال حاضــر حشــره بــه اکثــر ســموم مقاومــت نشــان مى‌دهــد.