ربات خود مختار گرده‌افشان

گرده‌افشان‌های طبیعی زنبورهای عسل هستند که این سال‌ها تعداد آنها به‌شدت رو به کاهش است. از این رو مهندسان رباتی را طراحی کرده‌اند که می‌تواند گرده‌افشانی گیاهان بوته‌ای را برعهده گیرد.