سوخت مایع به گلخانه داران تخصیص یافت

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت : در راستای تغییر در سیستم توزیع سوخت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و لزوم ثبت اطلاعات پایه کلیه واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مصرف کننده سوخت مایع در سامانه وزارت جهاد کشاورزی، به منظور تخصیص سوخت مایع گلخانه داران عزیز لازم است هرچه سریعتر به سامانه مراجعه وثبت نام نمایند.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، لطفعلی زاده تصریح کرد: اگر متقاضی دارای پروانه بهره برداری معتبر در سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد. نیاز به اقدام خاصی از طرف متقاضی نبوده و اطلاعات آنها در سامانه موجود می باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت :چنانچه متقاضی دارای پروانه بهره برداری در سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد ولی فاقد اعتبار باشد، متقاضی باید برای تمدید پروانه از طریق سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک اقدام نماید.

وی گفت : همچنین اگر متقاضی دارای پروانه بهره برداری فاقد اعتبار بوده و در سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک نیز ثبت نشده باشد، متقاضی برای به روز رسانی پروانه خود به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه و اقدام نماید.

لطفعلی زاده گفت: بعلاوه اگر متقاضی دارای پروانه بهره برداری معتبر باشد ولی در سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک نیز ثبت نشده باشد، متقاضی باید از طریق ورود به سامانه و انتخاب گزینه ثبت اطلاعات پروانه بهره برداری اقدام نماید تا صدور پروانه سیستمی در سامانه بدون اخذ وجه و در اسرع وقت برای متقاضی انجام پذیرد.

وی افزود: چنانچه متقاضی دارای پروانه بهره برداری کوچک مقیاس معتبر در سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک از سازمان جهاد کشاورزی استان باشد، نیاز به اقدام خاصی از طرف متقاضی نبوده و اطلاعات آنها در سامانه موجود می باشد. در صورت عدم اعتبار پروانه مذکور، نسبت به تمدید آن در سامانه اقدام نماید.

وی گفت:در صورتی که واحد گلخانه ای زیر ۳۰۰ متر مربع و در محدوده شهری و روستا باشد برای اخذ مجوز مطاق دستور العمل گلخانه های کوچک مقیاس به سازمان جهاد کشاورزی استان مراجعه  ودر صورتی که واحد گلخانه ای خارج از محدوده شهر و روستا باشد، با توجه به تسهیل فرایند صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای بویژه حذف استعلام ها و در صورت دارا بودن شرایط لازم مطابق نظام صدور پروانه ای واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی ابلاغی تیر ماه ۱۳۹۸، نسبت به اخذ پروانه بهره برداری موجود از طریق سامانه پنجره واحد اقدام نماید.