فرآخوان عمومی ۷-۹۹ دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها/شهرک‌های کشاورزی (گلخانه‌ای، دامپروری و شیلاتی)

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی) را با شرایط مندرج در فراخوان به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

مشاهده فراخوان عمومی ۷-۹۹

فهرست مجتمع ها و شهرک های گلخانه ای فراخوان شماره ۷-۹۹