کاهش تلفات حرارتی

توجه به این موضوع معمولا در زمان ساخت گلخانه یکی از موارد اساسی است. بطور معمول کاهش تلفات حرارتی داخل گلخانه از طریق کاهش سطح انتقال حرارت و تلفات حرارتی در هر واحد سطح و عایق‌کاری یا استفاده از بادشکن انجام می‌شود. کاهش سطح انتقال حرارت اولین قدم در کاهش سطح انتقال حرارت در یک [...]