تأثیر پایه‌های کدو و تنش آبی بر خصوصیات رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای

مطالعه و دانلود فایل مقاله

پاسخ‌های رشد و نموی، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه‌ای به محلول‌پاشی سیلیسیم

مطالعه و دانلود فایل مقاله

اثر کم‌آبیاری بر تبخیر و تعرق، کارایی مصرف آب، عملکرد و رشد گیاه فلفل همدانی در کشت گلخانه‌ای

مطالعه و دانلود فایل مقاله

بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت‌فرنگی (.Fragaria× ananassa Duch) با کاربرد اسید آمینه‌ها در سیستم کشت بدون خاک

مطالعه و دانلود فایل مقاله

واکنش برخی ارقام توت‌فرنگی (.Fragaria×ananssa Duch) به کم‌آبیاری از نظر سطح برگ و برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه

مطالعه و دانلود فایل مقاله

تأثیر سیلیسیم بر ویژگی‌های کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی

مطالعه و دانلود فایل مقاله

اثر نماتد (Meloidogyne incognita race 2) روی صفات ریشه و اندام‌های هوایی دو رقم حساس و متحمل گوجه‌فرنگی

مطالعه و دانلود فایل مقاله