مقالات و کتابچه‌های با موضوع گلخانه

تأثیر بسترهای مختلف کشت و سوپرجاذب بر ویژگی‌های رویشی و زایشی فلفل‌دلمه‌ای تحت تنش شوری

مطالعه و دانلود فایل مقاله

تأثیر پایه‌های کدو و تنش آبی بر خصوصیات رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای

مطالعه و دانلود فایل مقاله

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) تحت کشت بدون خاک در شرایط آب ‌و ‌هوایی ساری

مطالعه و دانلود فایل مقاله

پاسخ‌های رشد و نموی، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه‌ای به محلول‌پاشی سیلیسیم

مطالعه و دانلود فایل مقاله

اثر کم‌آبیاری بر تبخیر و تعرق، کارایی مصرف آب، عملکرد و رشد گیاه فلفل همدانی در کشت گلخانه‌ای

مطالعه و دانلود فایل مقاله

مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها

مطالعه و دانلود فایل مقاله

بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت‌فرنگی (.Fragaria× ananassa Duch) با کاربرد اسید آمینه‌ها در سیستم کشت بدون خاک

مطالعه و دانلود فایل مقاله

اثر محلول‌پاشی سولفات آمونیوم بر رشد رویشی، عملکرد و ویژگی‌های کیفی خیار گلخانه‌ای

مطالعه و دانلود فایل مقاله

واکنش برخی ارقام توت‌فرنگی (.Fragaria×ananssa Duch) به کم‌آبیاری از نظر سطح برگ و برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه

مطالعه و دانلود فایل مقاله

تأثیر سیلیسیم بر ویژگی‌های کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی

مطالعه و دانلود فایل مقاله