تأثیر بسترهای مختلف کشت و سوپرجاذب بر ویژگی‌های رویشی و زایشی فلفل‌دلمه‌ای تحت تنش شوری

مطالعه و دانلود فایل مقاله

تأثیر پایه‌های کدو و تنش آبی بر خصوصیات رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای

مطالعه و دانلود فایل مقاله

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) تحت کشت بدون خاک در شرایط آب ‌و ‌هوایی ساری

مطالعه و دانلود فایل مقاله

پاسخ‌های رشد و نموی، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه‌ای به محلول‌پاشی سیلیسیم

مطالعه و دانلود فایل مقاله

بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت‌فرنگی (.Fragaria× ananassa Duch) با کاربرد اسید آمینه‌ها در سیستم کشت بدون خاک

مطالعه و دانلود فایل مقاله

اثر محلول‌پاشی سولفات آمونیوم بر رشد رویشی، عملکرد و ویژگی‌های کیفی خیار گلخانه‌ای

مطالعه و دانلود فایل مقاله

تأثیر هرس و رقم بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خیار گلخانه‌ای در شرایط اهواز

مطالعه و دانلود فایل مقاله

ارزیابی عکس العمل ارقام رایج فلفل در ایران نسبت به نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita race 2) در شرایط گلخانه

مطالعه و دانلود فایل مقاله

برآورد ظرفیت بهینه‌ی حرارتی مورد نیاز سردترین زمان سال از طریق محاسبه اتلاف حرارتی، جهت انتخاب سیستم گرمایشی گلخانه

مطالعه و دانلود فایل مقاله

تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب محصولات خیار و گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (مطالعه موردی: منطقه ارومیه)

مطالعه و دانلود فایل مقاله